Π. Παυλόπουλος: Να προκαλέσουμε την κινητοποίηση των Ευρωπαϊκών Μηχανισμών αντιμετώπισης έκτακτων μεταναστευτικών ρευμάτων....


Ήδη από τώρα, δηλαδή προληπτικώς μπορούν η Κυβέρνηση - και ιδίως οι κατ’ εξοχήν συναρμόδιοι Υπουργοί Εξωτερικών, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη- να ενεργοποιήσουν τους Ευρωπαϊκούς Μηχανισμούς αντιμετώπισης ενδεχόμενου μαζικού μεταναστευτικού....
ρεύματος από τη Συρία. Κυρίως δε να θέσουν προ των ευθυνών τους και την αρμόδια Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Σεσίλια Μάλστρομ αλλά και το Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων. 
Οι ως άνω Ευρωπαϊκοί Μηχανισμοί οφείλουν να οργανώσουν αμέσως – και, το τονίζω και πάλι, προληπτικώς- ενδεχόμενη εφαρμογή των σχετικών πολιτικών αντιμετώπισης κρίσεων του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο του 2008.

Υπενθυμίζεται ότι:

Α. Πρώτον, από το ίδιο το Προοίμιο του Συμφώνου προκύπτει η αρχή της αλληλεγγύης και , συνακόλουθα, της αμοιβαιοποίησης των κινδύνων και των βαρών των κρατών- μελών από μαζικά μεταναστευτικά ρεύματα σε περιόδους κρίσης.

Β. Δεύτερον, η παράγραφος ΙΙΙ του Συμφώνου, αναφορικά με την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ήτοι των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών- προβλέπει: 

1. Στο εδάφιο γ), τον καθοριστικό ρόλο του FRONTEX «για την αντιμετώπιση των καταστάσεων κρίσεων»,

2.  Στο δε εδάφιο δ), το πνεύμα αλληλεγγύης που πρέπει να επικρατεί, σχετικά με τις «δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν εκείνα τα κράτη – μέλη που δέχονται δυσανάλογες ροές μεταναστών».

Γ. Τρίτον, ειδικώς ως προς τους αιτούντες άσυλο η παρ. IV του Συμφώνου, στο εδάφιο γ), επιβάλει την καθιέρωση συγκεκριμένων διαδικασιών «σε περίπτωση κρίσης για κράτος – μέλος που αντιμετωπίζει μαζικό ρεύμα αιτούντων άσυλο.

Συμπερασματικώς, η Κυβέρνηση μπορεί να θέσει αμέσως και προληπτικώς το ζήτημα διαχείρισης ενδεχόμενων μαζικών μεταναστευτικών ροών από τη Συρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην αρμόδια Επίτροπο, στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων και να ζητήσει την πλήρη ενεργοποίηση του FRONTEX, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια