ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ «ΓΚΙΛΟΤΙΝΑ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ!


ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 40% ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2015! ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΕΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ!
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΑΣ
Μέσα σε διάστηµα ενός έτους κι ύστερα από ένα μπαράζ αλλεπάλληλων επιθέσεων από τα μνημονιακά μέτρα κυβέρνησης-τρόικας, οι συντάξεις –όπως και οι μισθοί- έχουν δεχτεί σημαντικότατες μειώσειςοδηγώντας μεγάλα στρώματα του πληθυσμού σε απόγνωση καθώς τα εισοδήματά τους...
περιορίζονται δραματικά. Κι ενώ οικογενειακοί και ατομικοί προϋπολογισμοί έχουν τιναχτεί στον αέρα, μέσα σε ένα περιβάλλον ακατάσχετης ακρίβειας (αυξήσεις ΦΠΑ, αυξήσεις τιμολογίων ΔΕΚΟ, εξομοίωση φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης) νέας φορολογικής επιδρομής και μείωσης του αφορολογήτου ορίου αλλά και ανύπαρκτων, σχεδόν, κοινωνικών παροχών, θα τεθούν σε εφαρμογή νέα ακόμα πιο επαχθή μέτρα σε βάρος των συνταξιούχων τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, οδηγώντας μεγάλο τμήμα τους στα όρια της φτώχειας μέσα στα επόμενα χρόνια.
Τα εργατικά συνδικάτα εκτιµούν ότι µε την ολοκλήρωση (το 2015) και των 9 μνημονιακών µέτρων που προβλέπονται από κυβέρνηση-τρόικα οι συντάξεις θα µειωθούν έως και 40%. Παράλληλα η κύρια σύνταξη στα Ταμεία των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών δεν θα ξεπερνά τα 2.775 ευρώ, ενώ η εισφορά τύπου ΛΑΦΚΑ στις επικουρικές στόχο έχει τον περιορισμό της επικουρικής κατά 20% έναντι της κύριας.
 
Ειδικότερα:
1. καθιερώνεται από 1/9/2011 έκτακτη εισφορά τύπου ΛΑΦΚΑ στις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ. Η εισφορά θα επιβληθεί πέρα από τις µειώσεις που θα γίνουν (έως 50% κατά την εκτίµηση των συνδικάτων) στις επικουρικές από την 1/1/2012 ύστερα από αναλογιστικές µελέτες.
2. Η επιβολή του ΛΑΦΚΑ στις κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ από 1ης Αυγούστου 2010 άρχισε. Ο Νόµος Λοβέρδου (3865/2010) προβλέπει τη θέσπιση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), η οποία τηρείται σε Λογαριασµό µε οικονοµική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ).
 
3. Νέα λίστα τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2011 για τους εργαζόµενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, η οποία θα περιλαµβάνει τουλάχιστον 200.000 - 250.000 λιγότερους εργαζόµενους.
4. καθιερώνεται από 1/7/2011 πρόσθετη έκτακτη εισφορά (πλέον του ΛΑΦΚΑ) στις κύριες συντάξεις όλων των ασφαλιστικών ταµείων άνω των 1.700 ευρώ.
5. Θεσπίζεται από 1/7/2011 πρόσθετη εισφορά 3% (πλέον του ΛΑΦΚΑ) σε όσες κύριες συντάξεις είναι άνω των 1.700 ευρώ, αφορά συνταξιούχους κάτω των 60 ετών οι οποίοι εξήλθαν µε εθελουσία. Τόσο στην προηγούµενη περίπτωση (άνω των 1.700 ευρώ) όσο και στην παρούσα (κάτω των 60 ετών) στην ουσία θα αυξηθεί το ποσοστό της εισφοράς στην κλίµακα του ΛΑΦΚΑ.
6. Τίθεται πλαφόν στις κύριες συντάξεις ώστε στα Ταµεία των ∆ΕΚΟ και των τραπεζών η κύρια σύνταξη να µην υπερβαίνει τα 2.775 ευρώ. Το µέτρο προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, αλλά θα υπάρξει επαναδιατύπωσή του γιατί γίνονται υπερβάσεις µέσω επιδοµάτων που προστίθενται στον υπολογισµό του.
7. καθιερώθηκε νέος τρόπος υπολογισµού των συντάξεων µε τον Νόµο 3863/10 και θα τεθεί σε ισχύ από το 2015.
8. καταργείται ή περικόπτεται η 13η και 14η σύνταξη.
9. Με νοµοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αναµένεται να ψηφιστεί το προσεχές διάστηµα, καθιερώνεται ο συνυπολογισµός όλων των εισοδηµάτων (εκτός κοινωνικών επιδοµάτων) στα κριτήρια για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ (νέο ΕΚΑΣ).

ΕΚΑΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ
Aπό 1.1.2011, το Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) καταβάλλεται στους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, των οργανισµών κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (ΝΑΤ) από τους φορείς που συνταξιοδοτούνται, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Οι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου να έχουν συµπληρώσει την 1η Ιανουαρίου 2011 το 60ό έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, καθώς και για τα τέκνα που λαµβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους δεν απαιτείται όριο ηλικίας.
-Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδηµα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήµατα), µισθούς, ηµεροµίσθια και λοιπά επιδόµατα που χορηγήθηκαν σε µισθωτό να µην υπερβαίνει το ποσό των 8.472,09 ευ ρώ. Από το εισόδηµα αυτό εξαιρούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων και θυµάτων πολεµικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, στην ισόβια σύνταξη σε πολύτεκνες µητέρες καθώς και στα προνοιακά βοηθήµατα του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
-Το συνολικό ετήσιο ατοµικό φορολογούµενο πραγµατικό ή τεκµαρτό καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο εισόδηµα του συνταξιούχου να µην υπερβαίνει το ποσό των 9.884,11 ευρώ.
-Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογούµενο πραγµατικό ή τεκµαρτό καθώς και το απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο εισόδηµα να µην υπερβαίνει το ποσό των 15.380,90 ευρώ. Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήµατα που δηλώθηκαν µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του προηγούµενου οικονοµικού έτους.
- To συνολικό ακαθάριστο καταβαλλόµενο κατά τον µήνα που προηγείται εκείνου της έναρξης ισχύος του νόµου αυτού ή - προκειµένου για όσους συνταξιοδοτηθούν µετά την έναρξη ισχύος του νόµου και µέχρι 31.12.2011 - το δικαιούµενο κατά τον πρώτο πλήρη µήνα συνταξιοδότησης ποσό συντάξεων συµπεριλαµβανοµένων τών πάσης φύσεως επιδοµάτων δεν υπερβαίνει τα 850 ευρώ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια