Δείτε όλα τα σχολεία που κλείνουν ή συγχωνεύονται.

Αυτά τα σχολεία καταργούνται ή συγχωνεύονται-Όλη η λίσταΤην τελική απόφαση για την κατάργηση και συγχώνευση νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.

Σύμφωνα με την απόφαση, καταργούνται 87 νηπιαγωγεία και 31 δημοτικά (συνολικά 118), ενώ συγχωνεύονται....
αντίστοιχα 12 νηπιαγωγεία και 17 δημοτικά (σύνολο 39).

Σημειώνεται ότι πρόκειται για το τρίτο κύμα καταργήσεων και συγχωνεύσεων, καθώς το 2011 είχαν καταργηθεί και συγχωνευθεί 800 σχολεία σε όλη την επικράτεια και τον επόμενο χρόνο 120.

Το ύψος της εξοικονόμησης πόρων θα φτάσει στα 76.000 ευρώ για το 2013 (δεδομένου ότι οι αλλαγές υλοποιούνται στο μέσο του οικονομικού έτους) ενώ από το 2014 η εξοικονόμηση θα αγγίξει τις 228.000 ευρώ.

Το υπουργείο Παιδείας προχωρά, συγχρόνως, στην ίδρυση τριών δημοτικών σχολείων (στην Κηφισιά, την Ηγουμενίτσα και το Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων) και δύο νηπιαγωγείων (στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας και τον Άλιμο).

Επίσης, υποβιβάζονται σε θέσεις 5 νηπιαγωγεία και 34 δημοτικά σχολεία και προάγονται 2 δημοτικά τα οποία θα ενισχυθούν με οργανικές θέσεις όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή των σχολικών εγκαταστάσεων. Τα υπό ίδρυση σχολεία θα στελεχωθούν με εκπαιδευτικούς όταν λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες.

Τα δημοτικά σχολεία που καταργούνται είναι επτά στην περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής, από τρία στο νομό Ροδόπης και στο νομό Ευρυτανίας, από δύο στην Δ' Αθήνας και στους νομούς Ημαθίας και Λακωνίας, και από ένα στην Α' Αθήνας, στη Β' Θεσσαλονίκης και στους νομούς Ξάνθης, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Καρδίτσας, Πέλλας, Σερρών, Δωδεκανήσου, Εύβοιας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.


Δείτε όλα τα σχολεία που κλείνουν

ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασµοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις ∆ηµοτικών Σχολείων και
Νηπιαγωγείων». 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη : 
1) τις διατάξεις των παρ. 6 και 8 του άρθρου 3 και των παρ. 8, 10, και 13 του άρθρου 4 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τΑ΄/30-09-
1985) «∆οµή και Λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 11 του Ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147 τ.Α΄ /26.9.1991) «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, 
σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
2) τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 1892/90 (Φ.Ε.Κ. 101 τ.Α΄) «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 
3) τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τΑ΄/27-11-1995) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
4) τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
5) τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τΑ΄/24-05-2011) «Θεσµικό Πλαίσιο των Πρότυπων
Πειραµατικών Σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών
και εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις. 
6) τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/τΑ΄/26-10-2012) «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
‘Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α΄171)’, µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις». 
7) τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 
63/2005, Α΄ 98 ). 
8) τις διατάξεις του Π.∆. 185/2009 (ΦΕΚ 213, τ.Α΄) «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονοµικών κλπ» 
9) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/22-11-2010) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους
διατάκτες». 
10) την αριθµ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-09-2006 (ΦΕΚ 1507/τΒ΄/13-10-2006) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αριθµός µαθητών ανά
Τάξη ή Τµήµα Τάξης στο ∆ηµοτικό Σχολείο». 
11) Την αριθµ. Φ.3/898/97657/Γ1/25-09-2006 (ΦΕΚ 1507/τΒ΄/13-10-2006) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Αριθµός νηπίων ανά
Τµήµα στα Νηπιαγωγεία». 
12) Το Π.∆. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τΑ΄/25-06-2013) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης , Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» 
13) Την αριθ. Υ48/09-07-2012 (ΦΕΚ 2105/τΒ΄/09-07-2012) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκουρα». 
14) Τις προτάσεις των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης και τις εισηγήσεις των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης. 
15) Τις γνωµοδοτήσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων ως ακολούθως: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----- 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & ∆.Ε. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & ∆.Ε. 
ΤΜΗΜΑ Α΄
----- 
Ταχ. ∆/νση: Α.Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες: Στ. Ράµµου (210 344 3286) 
Α. Χριστοφορίδου (210 344 3292) 
Ε. Τρίκκα (210 344 2256) 
Φαξ: 210 344 2256 
e-mail: t09dypd@minedu.gov.gr 
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΔΑ: ΒΛ459-ΥΒΦ- 2 - 
• Τις αριθµ. 231/2012 και 395/2012 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αρχαίας Ολυµπίας
• Την αριθµ. 239/2012 απόφαση του ∆ηµοτικου Συµβουλίου του ∆ήµου Αλίµου
• Την αριθµ. 547/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας
• Την αριθµ. 351/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καλαβρύτων
• Την αριθµ. 312/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αγρινίου
• Την αριθµ. 458/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Καστοριάς
• Την αριθµ 13/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Εορδαίας
• Τις αριθµ. 334/2012 και 8/2013 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Βοϊου
• Την αριθµ. 616/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κοζάνης
• Την αριθµ. 162/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ορέστιδος
• Τις αριθµ. 321/2012 & 40/2013 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµυνταίου
• Την αριθµ. 336/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Φλώρινας
• Την αριθµ. 559/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Γρεβενών
• Την αριθµ. 29/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πρεσπών
• Την αριθµ. 259/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ηγουµένιτσας
• Την αριθµ. 665/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ιωαννιτών
• Την αριθµ. 161/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Φιλιάτων
• Την αριθµ. 244/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ελασσόνας
• Την αριθµ. 289/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κιλελέρ
• Την αριθµ. 492/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Τρικκαίων
• Την αριθµ. 211/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αλιάρτου
• Την αριθµ. 277/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λεβαδέων
• Την αριθµ. 405/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θηβαίων
• Την αριθµ. 7/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπιών
• Την αριθµ. 119/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αγράφων
• Την αριθµ. 458/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λαµιέων
• Την αριθµ. 231/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ωρίδος
• Την αριθµ. 250/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Γορτυνίας
• Την αριθµ. 297/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας
• Την αριθµ. 436/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κορινθίων
• Την αριθµ. 14-498/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κέρκυρας
• Την αριθµ. 330/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λευκάδας
• Την αριθµ. 426/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μαλεβιζίου
• Την αριθµ. 693/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ρεθύµνης
• Την αριθµ. 56/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ηρακλείου
• Την αριθµ. 226/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Βιάννου
• Την αριθµ. 240/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μίνωα Πεδιάδας
• Την αριθµ. 394/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Φαιστού
• Την αριθµ. 308/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Γόρτυνας
• Την αριθµ. 230/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μυλοποτάµου
• Την αριθµ. 360/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κοµοτηνής
• Την αριθµ. 16/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μαρώνειας – Σαπών
• Tην αριθµ. 49/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ιάσµου
• Την αριθµ. 652/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης
• Την αριθµ. 417/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ορεστιάδος
• Την αριθµ. 235/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Σουφλίου
• Την αριθµ. 501/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ράµας
• Την αριθµ. 202/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κάτω Νευροκοπίου
• Την αριθµ. 397/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κηφισιάς
• Την αριθµ. 225Β/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Χαϊδαρίου
• Την αριθµ. 353/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ιλίου
• Την αριθµ. 591/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Βέροιας
• Την αριθµ. 443/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λαγκαδά
• Την αριθµ. 504/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Βόλβης
• Την αριθµ. 184/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παιονίας
• Την αριθµ. 342/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πέλλας
• Την αριθµ. 660/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Σερρών
• Την αριθµ. 274/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά
• Την αριθµ. 380/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Σιθωνίας
• Την αριθµ. 288/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αριστοτέλη
• Την αριθµ. 283/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κύµης – Αλιβερίου
• Τα αριθµ. 10976/α/22-10-2012 & 10976/β/22-10-2012 έγγραφα της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας. 
• Το αριθµ. 8379/23-10-2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας. 
• Το αριθµ.17232/19-11-2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 
• Το αριθµ. 1886/17-05-2013 έγγραφο της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
∆υτικής Μακεδονίας. 
ΑΔΑ: ΒΛ459-ΥΒΦ- 3 - 
16) α) Την αριθµ. 80890/ΙΒ/13-06-2013 βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων για τη δέσµευση της οικονοµικής πίστωσης. 
β) Την αριθµ. 46930/22-10-2012 βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ∆ήµου Κηφισιάς. 
γ) Την αριθµ. 34750/29-11-2012 βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ∆ήµου Ηγουµενίτσας. 
δ) Την αριθµ. 235/18-12-2012 βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ∆ήµου Ιωαννιτών. 
ε) Την αριθµ. 15720/05-11-2012 βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ∆ήµου Φιλιατών
στ) Την αριθµ. 682/11-01-2013 βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων του ∆ήµου Αλίµου
ζ) Την αριθµ. ΕΓ:39.00/8041/28-06-2013 βεβαίωση δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων της οικονοµικής υπηρεσίας της ΟΣΚ
Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών εξοπλισµού. 
17) Τις βεβαιώσεις δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων για την µεταφορά των µαθητών από τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις, 
ως ακολούθως: 
• Την αριθµ. Γ/ΕΞ/58-1/11-01-2013 βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. 
• Το αριθµ. 309859/49634/31-12-2012 έγγραφο της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 
• Την αριθµ. 113113/3209/21-12-2012 βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. 
• Τις αριθµ. 6481/148/24-01-2013 και 106757/414/05-12-2012 βεβαιώσεις δέσµευσης πίστωσης της Περιφερειακής
Ενότητας Φλώρινας. 
• Την αριθµ. 4718,4559/06-12-2012 βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. 
• Το αριθµ. 725/19-02-2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. 
• Την αριθµ. 64382/13439/07-01-2013 βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. 
• Το αριθµ. ΠΚΜ 74060/2013(820)/28-02-2013 έγγραφο της Περιφερειακης Ενότητας Πέλλας. 
• Τις αριθµ. 61933/658/15-02-2013 και 42953/363/01-02-2013 βεβαιώσεις δέσµευσης πίστωσης της Περιφερειακής
Ενότητας Σερρών. 
• Το αριθµ. 72358/639/25-02-2013 βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. 
• Το αριθµ. 71893/2181/01-03-2013 έγγραφο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
• Τις αριθµ. 19574/7395/26-02-2013, 19580/7400/26-02-2013, 19589/7408/26-02-2013, 19598/7414/26-02-2013 και
19602/7416/26-02-2013 βεβαιώσεις δέσµευσης οικονοµικών πιστώσεων Περιφέρειας Κρήτης. 
• Την αριθµ. φ.33.5/49/19-02-2013 βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνου. 
• Την αριθµ. 28/03-01-2013 βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
• Το αριθµ. 26245/1095/07-03-2013 έγγραφο της Περιφερειακης Ενότητας Εύβοιας. 
18) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 42.600 ευρώ περίπου για το τρέχον οικονοµικό έτος και
82.800 ευρώ, περίπου, για καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη για τις ιδρύσεις ∆ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων και
τις προαγωγές ∆ηµοτικών Σχολείων, η οποία αναλύεται ως εξής: 
α) Επί του κρατικού προϋπολογισµού
Η εκ 4.600 Ευρώ περίπου δαπάνη οικονοµικού έτους 2013 θα αντιµετωπισθεί από πιστώσεις του προϋπολογισµού του
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ( Ε.Φ. 19-210, ΚΑΕ 0227 ). 
Η εκ 13.800 Ευρώ ετήσια δαπάνη για καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη θα αντιµετωπιστεί µε την πρόβλεψη και εγγραφή
ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ 0227 του Ε.Φ. 19-210 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων στον κατ’ έτος
προϋπολογισµό ενός εκάστου των πέντε (5) εποµένων οικονοµικών ετών. 
β) Επί του προϋπολογισµού των οικείων ΟΤΑ
Η εκ 38.000 Ευρώ περίπου δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) έτους 2013 θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ των οικείων ∆ήµων και
Κοινοτήτων. 
Η εκ 69.000 Ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) για καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη θα
αντιµετωπίζεται µε την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΠ των οικείων ∆ήµων και Κοινοτήτων. 
Επίσης προκαλείται δαπάνη επί του προϋπολογισµού της ΟΣΚ Α.Ε. για τις ανάγκες εξοπλισµού των νεοϊδρυθεισών σχολικών
µονάδων το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από πραγµατικά γεγονότα και θα αντιµετωπισθεί από τα αποθέµατα της ΟΣΚ Α.Ε. 
και από τυχόν νέες προµήθειες που θα πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο προγραµµατισµού της ΟΣΚ Α.Ε µετά από ένταξη στο
Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ 2011 & ΕΠΠ 2012) της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. 
 19) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 117.000 ευρώ περίπου για το τρέχον οικονοµικό έτος
και 290.000 ευρώ, περίπου, για καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη για τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις ∆ηµοτικών
Σχολείων και Νηπιαγωγείων, η οποία αναλύεται ως εξής: 
Επί του προϋπολογισµού των οικείων περιφερειών: 
ΑΔΑ: ΒΛ459-ΥΒΦ- 4 - 
Η εκ 117.000 Ευρώ περίπου δαπάνη (για τη µεταφορά µαθητών) έτους 2013 θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε/Κ.Α των οικείων
Περιφερειών. 
Η εκ 290.000 Ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (για τη µεταφορά µαθητών) για καθένα από τα επόµενα οικονοµικά έτη θα
αντιµετωπίζεται µε την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους Κ.Α.Ε./Κ.Α. των οικείων Περιφερειών. 
20) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται εξοικονόµηση 76.000 Ευρώ για το 2013 και 228.000 Ευρώ για καθένα
από τα επόµενα οικονοµικά έτη από τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις και υποβιβασµούς ∆ηµοτικών Σχολείων και
Νηπιαγωγείων. 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε
Α) Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2013-2014 οι παρακάτω σχολικές µονάδες κατά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, ως ακολούθως: 
∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Στα παραπάνω ιδρυόµενα ∆ηµοτικά Σχολεία θα δοθούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών όταν λειτουργήσουν οι
σχολικές µονάδες.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α Ι∆ΡΥΣΗΣ
1. ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
2. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆΄ ΑΘΗΝΑΣ 6Ο
2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ
Β) Προάγονται από το σχολικό έτος 2013-2014 οι παρακάτω σχολικές µονάδες κατά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, ως ακολούθως: 
∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Στα παραπάνω ∆ηµοτικά Σχολεία δεν θα δοθούν επιπλέον οργανικές θέσεις µέχρι το πέρας των εργασιών ανέγερσης
των διδακτηρίων, οπότε και θα επαναπροσδιοριστεί η οργανικότητα των σχολικών µονάδων µε βάση το µαθητικό τους
δυναµικό. 
Α/Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α Ι∆ΡΥΣΗΣ
1. ΑΤΤΙΚΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ 10ο
 6/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
2. ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 5Ο
 6/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
3. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
Α/Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΠΟ ΣΕ
1. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
Ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (9310016) 8/Θ 12/Θ
2. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ∆.Σ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ (9410167) 5/Θ 6/Θ
ΑΔΑ: ΒΛ459-ΥΒΦ- 5 - 
Γ) Υποβιβάζονται από το σχολικό έτος 2013-2014 οι παρακάτω σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή
∆ιεύθυνση, ως ακολούθως: 
∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Α/Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
∆/ΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΑΠΟ ΣΕ
1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ 10ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
∆ΡΑΜΑΣ (9090079) 9/Θ 8/Θ
2. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 1
ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ
(9110047) 9/Θ 7/Θ
3. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 3
ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ
(9110049) 10/Θ 7/Θ
4. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΧΕΡΟΥ
(9110241) 9/Θ 6/Θ
5. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ (9110189) 6/Θ 4/Θ
6. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΡΟ∆ΟΠΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ
ΣΙ∆ΗΡΟΧΩΡΙΟΥ (9420041) 6/Θ 3/Θ
7. ΑΤΤΙΚΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ 63ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ (9050825) 11/Θ 10/Θ
8. ΑΤΤΙΚΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ 103ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ (9050209) 10/Θ 8/Θ
9. ΑΤΤΙΚΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ 135ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ (9051095) 10/Θ 8/Θ
10. ΑΤΤΙΚΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ 1
ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ (9050461) 12/Θ 8/Θ
11. ΑΤΤΙΚΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ 23ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ (9050457) 12/Θ 10/Θ
12. ΑΤΤΙΚΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ 26ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ (9050517) 8/Θ 7/Θ
13. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 14ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΙΓΑΛΕΩ (9050350) 9/Θ 7/Θ
14. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ’ΑΘΗΝΑΣ 9
Ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ (9050677) 12/Θ 8/Θ
15. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 29ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (9050399) 8/Θ 6/Θ
16. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΝΘΙΟΥ
(9150076) 3/Θ 2/Θ
17. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΡΕΦΙΟΥ
(9150116) 2/Θ 1/Θ
18. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ (9230067) 6/Θ 5/Θ
19. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΙΧΙΟΥ
(9230072) 6/Θ 5/Θ
20. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ (9270103) 7/Θ 6/Θ
ΑΔΑ: ΒΛ459-ΥΒΦ- 6 - 
21. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ
(9270022) 7/Θ 6/Θ
22. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
(9270071) 7/Θ 6/Θ
23. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΑΝΗΣ
(9270172) 7/Θ 6/Θ
24. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4
ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ (9521350) 12/Θ 6/Θ
25. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (9200465) 9/Θ 8/Θ
26. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΠΠΕΙΟΥ
(9310261) 6/Θ 4/Θ
27. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (9190045) 12/Θ 10/Θ
28. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ
ΡΟ∆ΩΝ (9490073) 6/Θ 5/Θ
29. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑ∆ΙΩΝ
(9030002) 2/Θ 1/Θ
30. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΑΝ∆ΡΕΑ – ΠΡΑΣΤΟΥ (9030237) 7/Θ 6/Θ
31. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (9280063) 8/Θ 7/Θ
32. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ (9070038) 3/Θ 2/Θ
33. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
ΤΡΙΑ∆ΑΣ (9070083) 3/Θ 2/Θ
34. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ (9070123) 6/Θ 5/Θ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
∆/ΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΑΠΟ ΣΕ
1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΩΛΑΚΑ (9090147) 2/Θ 1/Θ
2. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ 26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ
(9520966) 2/Θ 1/Θ
3. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ΑΘΗΝΑΣ 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
(9051593) 2/Θ 1/Θ
4. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΙΝΗΣ
(9270173) 2/Θ 1/Θ
5. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 1
ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΙΑΣ
(9490054) 2/Θ 1/Θ
ΑΔΑ: ΒΛ459-ΥΒΦ- 7 - 
∆) Συγχωνεύονται από το σχολικό έτος 2013-2014 οι παρακάτω σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, ως ακολούθως: 
∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Α/Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
∆/ΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΟΝΟΜΑ & Ε∆ΡΑ
ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
1. ΑΤΤΙΚΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ
110ο
 10/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(9050511) 
110ο
 12/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ME E∆ΡΑ ΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ
131ο
 10/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(9051092) 
2. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
1/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (9060042) 8/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΜΕ
Ε∆ΡΑ ΤΗΝ
ΚΟΥΛΟΥΡΑ
8/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ (9060034) 
3. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
3/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΥΚΟΥΡΙΑΣ (9060106) 6/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΜΕ
Ε∆ΡΑ ΤΗΝ
ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ
6/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ (9060093) 
4. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
2/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΕΙΡΩΝ
(9060123) 2/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΟΥΣ ΜΕ
2/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε∆ΡΑ ΤΟΝ ΠΑΟ
ΠΑΟΥΣ (9060115) 
5. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
2/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (9060573) 2/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΩΦΙ∆ΑΣ
ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΗΝ
ΨΩΦΙ∆Α
2/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΨΩΦΙ∆ΑΣ (9060138) 
6. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ (9470190) 3/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ ΜΕ
Ε∆ΡΑ ΤΟ ΜΑΝΙΑΚΙ
3/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ (9470045) 
7. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΛΩΝΩΝ (9470091) 5
ο
 6/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΗ
ΦΛΩΡΙΝΑ
5
ο
 6/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ (9470077) 
8. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ (9450041) 
4/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΧΗΣ
ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΗ
ΜΕΓΑΡΧΗ
4/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΧΗΣ (9450042) 
9. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
6/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (9240009) 6/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΕ Ε∆ΡΑ
ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΤΘΑΙΟ 2/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΑΣ (9240054) 
10. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
6/Θ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ (9240173) 9/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ΜΕ
Ε∆ΡΑ ΤΑ
ΒΡΑΓΚΑΝΙΩΤΙΚΑ
6/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΩΡΑΪΤΙΚΩΝ (9240047) 
ΑΔΑ: ΒΛ459-ΥΒΦ- 8 - 
11. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
6/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (9340016) 6/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
3/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΥΒΡΟΥ (9340047) 
12. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
4/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΟΡΓΟΠΗΣ (9260183) 1
ο
 10/Θ ∆Σ
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ
Ε∆ΡΑ ΤΗΝ
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ
1
ο
 6/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ (9260177) 
13. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
3/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΟΥΜΠΑΣ (9260212) 10/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΟΥ
ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΟΝ
ΕΥΡΩΠΟ
8/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΟΥ (9260193) 
14. ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΒΡΟΧΩΡΙΟΥ (9170019) 4/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΕΣΣΩΝ
ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΑ
ΚΑΛΕΣΣΑ 3/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΕΣΣΩΝ (9170020) 
15. ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΡΚΑ∆ΙΩΤΙΣΣΑΣ (9170123) 8/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ
ΗΛΙΑ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΟΝ
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
8/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ (9170126) 
16. ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΕ∆ΙΑ∆ΟΣ
(9170184) 2
ο
 12/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ
Ε∆ΡΑ ΤΟ
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ 2
ο
 12/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (9170561) 
17. ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΕΡΝΩΝ (9170323) 12/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ
ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΟ ΑΣΗΜΙ 12/Θ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΣΗΜΙΟΥ (9170068) 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
∆/ΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΟΝΟΜΑ & 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ (9080021) 
2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΙΒΩΤΟΥ ΜΕ Ε∆ΡΑ
ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ (9080029) 
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΩΝ (9080134) 
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΩΤΟΥ
(9080056) 
ΑΔΑ: ΒΛ459-ΥΒΦ- 9 - 
2. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
5
ο
 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (9270356) 2
ο
 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ
2 ΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ ο
 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (9270005) 
3. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
10ο
 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ (9470211) 1
ο
 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ
1 ΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ο
 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ (9470079) 
4. ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
1
ο
 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ (9180137) 1
ο
 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΜΕ Ε∆ΡΑ
ΤΟΥΣ ΦΙΛΙΑΤΕΣ 3
ο
 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ (9180226) 
5. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ (9450345) 
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ
Ε∆ΡΑ ΤΟ
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (9450233) 
6. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ (9450355) 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΧΗΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ
ΤΗ ΜΕΓΑΡΧΗ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΓΑΡΧΗΣ (9450283) 
7. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7
ο
 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (9190495) 
6
ο
 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΜΕ
Ε∆ΡΑ ΤΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 6
ο
 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (9190501) 
8. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
6
ο
 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ (9160120) 6
ο
 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ
13 ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ο
 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ (9160200) 
9. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ (9440070) 
2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΟΙΝΟΥΣΑΣ – ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ Ε∆ΡΑ
ΤΗΝ ΟΙΝΟΥΣΑ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΟΙΝΟΥΣΑΣ (9440128) 
10. ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΙΡΩΝ
(9170407) 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ ΜΕ
Ε∆ΡΑ ΤΗΝ ΑΝΩ
ΒΙΑΝΝΟ
1
ο
 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ
ΒΙΑΝΝΟΥ (9170131) 
11. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΠΛΑ∆ΙΑΝΩΝ (9410216) 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
∆ΡΟΣΙΑΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ
ΤΗ ∆ΡΟΣΙΑ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ∆ΡΟΣΙΑΣ
(9520778) 
12. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΕΥΚΤΡΩΝ (9070039) 
2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ
Ε∆ΡΑ ΤΟ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ (9070270) 
Ε) Καταργούνται από το σχολικό έτος 2013-2014 οι παρακάτω σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή
∆ιεύθυνση, ως ακολούθως: 
∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ
1. 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ 9370270 
16o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗ 2 
ΑΔΑ: ΒΛ459-ΥΒΦ- 10 - 
2. 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΡΟ∆ΟΠΗΣ 9420028 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
∆ΙΑΛΑΜΠΗΣ 4 
3. 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΡΟ∆ΟΠΗΣ 9420094 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΙΜΕΡΟΣ 1 
4. 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ
ΡΟ∆ΟΠΗΣ 9420110 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ 3 
5. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9051178 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ 1 
6. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 9521049 5o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑ 6 
7. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 9521193 5o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑ 6 
8. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 9521335 5o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 6 
9. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 9521410 2o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΩΝΙ∆ΑΣ 6 
10. 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 9521050 
4o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ
ΝΕΡΩΝ

11. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 9521607 2o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΙ∆ΝΕΣ 4 
12. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 9521630 3o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΗΣ 6 
13. 
ΑΤΤΙΚΗΣ ∆΄ ΑΘΗΝΑΣ 9520483 
19o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

14. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆’ΑΘΗΝΑΣ 9521184 6o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ 6 
15. 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9010641 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓ. 
ΒΛΑΣΙΟΥ

16. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 9521090 2o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡ∆Α 6 
17. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 9220254 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΡΦΑΝΩΝ

18. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9190869 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΟΦΙΣΚΟΥ

19. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9521616 
8o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ

20. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9521617 17o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 12 
21. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 9380287 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 1 
22. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 9440121 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 1 
23. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100162 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΨΕΡΙΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 1 
24. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9300280 6o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 6 
25. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9521613 8
ο
∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 6 
26. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 9120457 2o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 1 
27. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 9130011 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΙΝΙΑΝΗΣ 1 
28. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 9130027 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 1 
29. 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 9130056 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΡΙ∆ΕΝΤΡΟΥ 1 
ΑΔΑ: ΒΛ459-ΥΒΦ- 11 - 
30. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 9460211 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΥΠΑΤΗΣ 2 
31. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 9480005 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
∆ΑΦΝΟΣ 1 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ
1. 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 9110326 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΡΩΤΟΚΛΗΣΙΟΥ 1 
2. 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 9110295 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 1 
3. 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 9110306 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΟΜΑΡΩΝ 1 
4. 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 9420270 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΗΣ 1 
5. 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 9520940 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΡΩΒΥΛΛΗ 1 
6. 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 9521253 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΕΛΕΚΗΤΗ 1 
7. 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 9420247 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ 1 
8. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9521647 
150o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ 2 
9. ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 9521648 
151o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ 2 
10. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 9521571 
37o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ 2 
11. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 9521572 
38o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ 2 
12. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 9521053 
5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΑΙΑΝΙΑ 1 
13. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 9521428 
4o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 2 
14. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 9521429 
2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
∆ΙΛΟΦΟΥ 2 
15. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 9521479 
2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΙΤΣΙΟΥ 2 
16. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 9521574 
2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΒΑΡΚΙΖΑΣ 2 
17. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 9521575 
4o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΒΑΡΗΣ 2 
18. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 9521576 
5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 
19. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 9521578 
5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2 
20. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 9521579 
5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΑΥΡΙΟΥ 2 
21. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 9521353 
5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΑΦΗΝΑΣ 2 
22. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 9521433 
4o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 1 
23. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 9521506 
5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 2 
24. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 9521508 6o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΠΑΤΩΝ 2 
ΑΔΑ: ΒΛ459-ΥΒΦ- 12 - 
25. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 9521510 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2 
26. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 9521583 
3o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2 
27. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 9521584 
2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΦΙ∆ΝΩΝ 2 
28. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 9521585 
3o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΝΟΙΞΗΣ 2 
29. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9051405 
26o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΙΓΑΛΕΩ 1 
30. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆΄ ΑΘΗΝΑΣ 9520507 
7o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 2 
31. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆΄ ΑΘΗΝΑΣ 9521654 
13o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 1 
32. ΑΤΤΙΚΗΣ ∆’ΑΘΗΝΑΣ 9521187 
6o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΤΑΥΡΟΥ 2 
33. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 9520826 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΨΩΡΑΧΗ 1 
34. 
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9080146 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ 1 
35. 
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9080151 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΤΕΑΣ 1 
36. 
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 9470059 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΩΝ 1 
37. 
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 9470130 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 1 
38. ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 9180223 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΕΡΑΜΙΤΣΑΣ 1 
39. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 9521137 
2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ 1 
40. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 9240194 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΓΟΙ 1 
41. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9190482 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ
ΚΑΛΙΝ∆ΟΙΩΝ 1 
42. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9190916 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 1 
43. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9520591 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟ∆ΙΟΥ 1 
44. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9521593 
11o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΑΟΥΣΑΣ 2 
45. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9521594 
8o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 2 
46. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9521592 
18o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ 2 
47. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 9260206 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΥΖΙΑ 1 
48. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 9260240 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΑΟ∆ΙΚΗΝΟΥ 1 
49. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 9380015 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΕΟΧΩΡΙ-ΑΛΜΩΠΙΑΣ 1 
50. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 9380265 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ 1 
51. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 9380292 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 1 
52. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 9520937 
2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 1 
53. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 9521146 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΛΑΓΙΑΡΙ 1 
54. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 9380206 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΝΥ∆ΡΟΥ 1 
55. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 9380324 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΩΤΗΡΑ 1 
ΑΔΑ: ΒΛ459-ΥΒΦ- 13 - 
56. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 9521470 
5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΚΥ∆ΡΑΣ 1 
57. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 9380176 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΛΑΤΑΝΗΣ 1 
58. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 9521406 
6o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΡΙ∆ΑΙΑ 1 
59. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 9440100 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ 1 
60. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 9440301 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
∆ΑΦΝΟΥ∆ΙΟΥ 1 
61. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 9440319 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΥ 1 
62. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 9440424 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ 1 
63. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 9440043 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΙΚΟΚΛΕΙΑΣ 1 
64. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 9440089 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
ΕΛΕΝΗΣ 1 
65. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 9440171 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ 1 
66. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 9440219 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙΟΥ 1 
67. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 9440239 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΜΑΡΩΤΟΥ 1 
68. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 9440036 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ 1 
69. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 9440179 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ
ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 1 
70. 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 9440198 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ 1 
71. ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9521247 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΙ 1 
72. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100234 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΝΕΤΕΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1 
73. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100270 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1 
74. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100273 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 1 
75. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100268 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΩΝ
ΝΙΣΥΡΟΥ 1 
76. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9520987 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΤΙΑ 1 
77. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9300266 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 
78. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9300268 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 1 
79. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9520858 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΒΙΓΚΛΑΦΙΩΝ 1 
80. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9300242 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΣΤΡΑ 1 
81. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070272 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ 1 
82. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9521590 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΞΗΡΟΝΟΜΗΣ 1 
83. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070302 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 
84. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 9120339 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΑΧΗΛΙ 1 
85. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 9120442 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΟΣΚΙΝΩΝ 1 
86. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 9480105 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΛΑΙΑΣ 1 
87. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 9480130 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ
ΠΑΝΤΩΝ 1 
ΑΔΑ: ΒΛ459-ΥΒΦ- 14 - 
ΣΤ) Από το σχολικό έτος 2013-2014 όλες οι τάξεις του 6/θ ∆ηµοτικού Σχολείου Αγίου Βλασίου – Καστρίου της ∆ιεύθυνσης
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας θα λειτουργούν στο διδακτήριο του Καστρίου και θα ονοµάζεται 6/θ ∆ηµοτικό Σχολείο
Καστρίου µε έδρα το Καστρί του ∆ήµου Ηγουµενίτσας. 
Η) Από το σχολικό έτος 2013-2014 όλες οι τάξεις του 3/θ ∆ηµοτικού Σχολείου Σταγείρων – Στρατονίκης της ∆ιεύθυνσης
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής θα λειτουργούν στο διδακτήριο της Στρατονίκης. 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
Share on Google Plus

About THE FUN BANK

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

- Προσπαθήστε να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες!
- Μη προσβάλλετε τη Σελίδα με άσχετα για το περιεχόμενο σχόλια!
- Μη κατευθύνετε τα σχόλια στις δικές σας Σελίδες!(Δε σημαίνει πως χρειάζεται να γράφετε ανώνυμα, εκτός αν υπάρχει κάποιος λόγος)
- Ο κάθε αναγνώστης σχολιαστής έχει την απόλυτη ευθύνη για αυτά που γράφει.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...