Ο θεσμικός ρόλος των επιθεωρητών και η προώθηση των κομισσάριων.


 Μια επιστολή από τον ειδικό γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και ο αντίλογος σχετικά με το θέμα για ρουσφέτια στο Σώμα Επιθεωρητών, που δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο φύλλο της Κ.Ε.  Λάβαμε επιστολή από τον κ. Παρασκευά Νομικό, ειδικό γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. 
Αξίζει να επισημανθεί ότι η επιστολή κοινοποιείται και στο γραφείο του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αντ. Μανιτάκη. Φέρει ημερομηνία 18 Μαρτίου 2013 και έχει πρωτοκολληθεί την ημέρα αυτή. Δηλαδή την... Καθαρά Δευτέρα! ! ! !


Η επιστολή είναι η εξής: 

"Αξιοκρατικά"
Αξιότιμε κύριε διευθυντά, Αναφερόμενος στο άρθρο της δημοσιογράφου Νάντιας Βασιλειάδου "Μεταγγίζουν ημετέρους στο Σώμα Επιθεωρητών" της εφημερίδας σας "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία" της 16, 17 Μαρτίου 2013, θεωρώ υποχρέωσή μου τόσο ως Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΕΔΔ αλλά και ως δημόσιος υπάλληλος, που υπηρέτησα στο Σώμα συνεχώς από τη σύστασή του ως Επιθεωρητής και ως Προϊστάμενος Επιθεωρητής Ελεγκτής, να διαβεβαιώσω ότι η επιλογή των νέων Επιθεωρητών Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών έγινε με αξιοκρατικά κριτήρια και με διαφάνεια. 

Ειδικότερα, οι επιλεγέντες υπερτερούσαν των υπολοίπων ως προς τα ουσιαστικά και τυπικά τους προσόντα, όπως αυτά κρίθηκαν απαραίτητα από την Επιτροπή Επιλογής, της οποίας είμαι πρόεδρος, βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων και των λοιπών στοιχείων που υπέβαλαν οι υποψήφιοι, σε συνδυασμό με την εικόνα που σχημάτισε η Επιτροπή για την προσωπικότητά τους στο πλαίσιο της συνέντευξης. Η προϋπηρεσία σε Γραφείο Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων δεν αποτελεί αρνητική προϋπόθεση από το νόμο και ούτε θεωρήθηκε από την Επιτροπή ως κώλυμα για απόσπαση στο Σώμα, στην περίπτωση που τόσο τα τυπικά όσο και τα ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, αλλά και η εν γένει προσωπικότητά τους, πείσουν ότι μπορούν να ασκήσουν με επιτυχία τα καθήκοντα του Επιθεωρητή ή Βοηθού Επιθεωρητή. 

Άλλωστε, όπως προκύπτει από την 16 2 2012 ανακοίνωση για την πλήρωση των κενών θέσεων Επιθεωρητών & Βοηθών Επιθεωρητών, αλλά και από όλες τις προηγούμενες που έχουν εκδοθεί από το ΣΕΕΔΔ, δεν προβλέπεται το ως άνω ως κώλυμα. 

Οι έξι (6) περιπτώσεις υπαλλήλων, τα αρχικά των οποίων αναφέρονται στο δημοσίευμα, διαθέτουν υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και σημαντική υπηρεσιακή εμπειρία σε αντικείμενα ιδιαίτερα χρήσιμα για το έργο του Σώματος, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο οικείο πρακτικό επιλογής. Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω είναι πτυχιούχοι νομικών, πολιτικών ή οικονομικών επιστημών και ένας είναι διπλωματούχος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πέντε εκ των ανωτέρω διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους, ένας εκ των οποίων μάλιστα και διδακτορικό και ένας είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. 

Οι ως άνω μεταπτυχιακοί τίτλοι είναι συναφείς με το έργο του Σώματος, δεδομένου ότι αναφέρονται ανά περίπτωση στην οργάνωση και διοίκηση με εξειδίκευση στο θεσμικό πλαίσιο μελετών δημοσίων έργων, στη διοίκηση υπηρεσιών, στην αποστολή των Σωμάτων Επιθεώρησης Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης, σε οικονομικά θέματα, στην αποδοτικότητα των επενδύσεων στην εκπαίδευση, στην ανάλυση κινδύνου κ.λ.π. 

Επιπλέον, όλοι μιλούν μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες. Παράλληλα, οι ανωτέρω έχουν πολυετή υπηρεσιακή εμπειρία σε αντικείμενα ενασχόλησης του Σώματος, όπως: Διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στις Δημόσιες Υπηρεσίες, και του συστήματος Διοίκησης μέσω στόχων. Προμήθειες, διαχείριση οικονομικών πόρων. Οργανωτική ανάπτυξη, οργάνωση και αξιολόγηση των δομών των δημοσίων υπηρεσιών. Προμήθειες, διαχείριση οικονομικών πόρων. Οικονομική ανάλυση χρηματοδότηση δανειοδότηση Δήμων, Δημοτικών Επιχειρήσεων και λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Προϋπολογισμός και πληρωμές Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Διαχείριση κονδυλίων έρευνας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης. 

Ειδικά ως προς την αναφορά που γίνεται στη "γραμματέα μου", που επελέγη για θέση Βοηθού Επιθεωρητή, επιθυμώ να σας ενημερώσω ότι η επιλεγείσα είναι διοικητική υπάλληλος του ΥΔΙΜΗΔ η οποία έχει προ πολλού αποσπαστεί στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα. Η ανωτέρω πέραν του ότι διαθέτει τα προαναφερόμενα τυπικά προσόντα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, ξένες γλώσσες), έχει υπηρετήσει αδιάλειπτα στο ως άνω γραφείο ήδη από το έτος 2006, έχει ασκήσει από το έτος 2007 χρέη γραμματέα στην Ειδική Επιτροπή Έγκρισης των εκθέσεων του ΣΕΕΔΔ και παράλληλα, εκτός από την εν γένει εννεαετή εμπειρία της στο ΣΕΕΔΔ, έχει εμπειρία και στο προανακριτικό έργο. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται αόριστα στο δημοσίευμα παρακαλώ όπως μου χορηγηθούν συγκεκριμένα στοιχεία ώστε να απαντήσω τεκμηριωμένα. Κύριε διευθυντά, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης κατά τα δεκαπέντε έτη λειτουργίας του, στηριζόμενο πάντα στην ικανότητα, τον επαγγελματισμό και το αίσθημα υψηλής ευθύνης των μελών του, έχει αποδείξει ότι εκπληρώνει με υπευθυνότητα, αμεροληψία και αντικειμενικότητα την υψηλή αποστολή που του έχει αναθέσει η Πολιτεία. Άλλωστε και η εφημερίδα σας έχει αναφερθεί επανειλημμένα σε σημαντικές επιθεωρήσεις του ΣΕΕΔΔ, όπως και στο ανωτέρω φύλλο, όπου αναφέρεται ειδικά η περίπτωση ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου της Ν.Α. Αχαΐας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, επειδή με το ως άνω άρθρο επιχειρείται, απαξιώνοντας το μόχθο που κατέβαλε και το χρόνο που διέθεσε η Επιτροπή Επιλογής (η διαδικασία συνεντεύξεων διήρκεσε πέντε μήνες), να πληγεί όχι μόνο η πρόσφατη διαδικασία επιλογής των νέων Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθεωρητών του ΣΕΕΔΔ, και η προσωπικότητα η δική μου, των λοιπών μελών της Επιτροπής και των νέων μελών του Σώματος, αλλά παράλληλα και η εν γένει εικόνα του Σώματος, όπως επίσης και το πρόγραμμα διοικητικής αναδιοργάνωσης που προωθείται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρακαλώ όπως, προς αποκατάσταση των ανωτέρω, η παρούσα επιστολή μου δημοσιευτεί σε ανάλογη θέση στο φύλλο της επόμενης "Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας" 

Πρακτικές που εκθέτουν 

Η συντάκτρια μας Νάντια Βασιλειάδου απαντά: 

Είναι προφανές ότι με το ρεπορτάζ, το οποίο ουσιαστικά επιβεβαιώνει και η απάντηση του κ. Νομικού, δεν βάλλουμε κατά του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο υπάρχουν καθ' όλα άξιοι επιθεωρητές οι οποίοι τιμούν τη θέση και το λειτούργημά τους. Δεν αμφισβητούμε σημαντικούς ελέγχους που έχουν διενεργηθεί. 

Βάλλουμε εναντίον συγκεκριμένων πρακτικών οι οποίες εκθέτουν το Σώμα και αφήνουν μια ευαίσθητη υπηρεσία να αλωθεί από κομισσάριους πολιτικών γραφείων. Και μάλιστα με την αποδοχή εν γνώσει του αρμοδίου υπουργού κ. Μανιτάκη. Το γεγονός ότι στη σχετική προκήρυξη του ΣΕΕΔΔ, καθώς και σε όλες τις προηγούμενες, δεν συμπεριλαμβάνεται ρήτρα η οποία θα απαιτεί οι υποψήφιοι να μην έχουν υπηρετήσει τα προηγούμενα χρόνια σε υπουργικά και βουλευτικά γραφεία, δεν αποτελεί άλλοθι. Εκτός από το νόμο, υπάρχουν οι γενικές αρχές και η δεοντολογία. Στο υπουργείο Οικονομικών, σε αντίστοιχη προκήρυξη τέθηκε όρος απαράβατος οι υποψήφιοι να μην έχουν εργαστεί στο πρόσφατο παρελθόν σε ανάλογες θέσεις. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν οι συγκεκριμένοι επιλεγέντες υπερτερούσαν σε προσόντα των υπολοίπων. 

Γνωρίζουμε ότι μεταξύ 450 υποψηφίων σίγουρα θα υπάρχουν αρκετοί με υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Όπως αυτά μιας υποψήφιας από την Άρτα που, αν και διαθέτει ένα εντυπωσιακό βιογραφικό, απορρίφθηκε. Η Αλεξάνδρα Βάντζου μας απέστειλε επιστολή που υπέβαλε στο γραφείο του πρωθυπουργού, όπου αναφέρει ότι έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών Νομικής (ΑΠΘ), μεταπτυχιακή διατριβή και Διδακτορικό Δίπλωμα Νομικής του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών Νομικής ΑΠΘ (2011), με ειδίκευση στο Διοικητικό Δίκαιο, δύο διπλώματα ξένων γλωσσών, καθώς και πλούσιο συγγραφικό έργο με επίκεντρο τη δημόσια διοίκηση. Μελέτες της σχετικές με την προφορική συνέντευξη , την αποτελεσματικότητα του ΣΕΕΔΔ κ.ά. έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά. 

Πιστεύουμε ότι όφειλε η αρμόδια τριμελής Επιτροπή Επιλογής να διασφαλίσει τους επιλεγέντες, έχοντας θέσει εκ προοιμίου εχέγγυα για την αξιοκρατική επιλογή τους. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι ο Ειδικός Γραμματέας θα έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί από την προεδρεία της Επιτροπής, τη στιγμή που μεταξύ των υποψηφίων βρισκόταν η γραμματέας του αλλά και ο Ψ.Α., ο οποίος συμμετείχε, υπό το συντονισμό του Π. Νομικού, στην επιτροπή αξιολόγησης των δομών του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης! 

Το γεγονός ότι το ΣΕΕΔΔ βρίσκεται πίσω από τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων και του επιφυλάσσεται βασικός ρόλος στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων εν όψει απομακρύνσεων, μας επιβάλλει να αξιολογούμε και να θέτουμε στην κρίση των αναγνωστών τα πεπραγμένα του. Η προκλητική επικράτηση του πελατειακού κράτους, ο καθαγιασμός και η ένδυση του με το μανδύα της νομιμότητας συμβάλλουν τα μέγιστα στην εξώθηση στα άκρα μιας κοινωνίας ταλαιπωρημένης και καμένης από αυτές ακριβώς τις εκλεκτικές συγγένειες μεταξύ πολιτικών και ημετέρων. 

Με τέτοιες πρακτικές το ηχηρό μήνυμα που φτάνει στους πολίτες είναι ότι, παρά τα Μνημόνια και την οριακή κατάσταση που βιώνουν, τίποτα δεν πρόκειται ν' αλλάξει.

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |
Share on Google Plus

About THE FUN BANK

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 σχόλια:

  1. Καλά, εκεί στο Μαξίμου κοιμούνται; Δεν βλέπουν ότι ο κος (λέμε τώρα) Νομικός διαλύει το ΣΕΕΔΔ; Τι περιμένουν αφού δεν παραιτείται μόνος του;
    Ευθιξία. Μια λέξη άγνωστη για τον κο Νομικό.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

- Προσπαθήστε να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες!
- Μη προσβάλλετε τη Σελίδα με άσχετα για το περιεχόμενο σχόλια!
- Μη κατευθύνετε τα σχόλια στις δικές σας Σελίδες!(Δε σημαίνει πως χρειάζεται να γράφετε ανώνυμα, εκτός αν υπάρχει κάποιος λόγος)
- Ο κάθε αναγνώστης σχολιαστής έχει την απόλυτη ευθύνη για αυτά που γράφει.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...